Obchodní podmínky

Úvod

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s prvním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) Je-li smluvní stranou firma nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami přednostně Obchodním zákoníkem. Prodávající je Roman Novotný – Nábytek se sídlem Dubno 49, 261 01 Příbram,

Kupní smlouva

Vystavené zboží na eshopu není veřejnou nabídkou ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku, nýbrž výzvou k podání nabídky směřující k neurčitému okruhu osb dle § 1733 Občanského zákoníku. Kupní smlouva nevzniká objednávkou spotřebitele, ale vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Přijetí objednávky dodavatel potvrdí kupujícímu e-mailem. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, na základě zákonných důvodů, nebo v důsledku zásahu vyšší moci (živelná pohroma, ukončení výroby produktu výrobcem a pdodobně).

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, uvede číslo faktury a číslo účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti na adrese kanceláře prodávajícího.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokazatelně zašle.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, nebo pokud chybí některé součásti zboží, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody či právo na úhradu nákladů na uvedení do původního stavu a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Náklady na vrácení zboží, tedy zejména náklady na dopravu či poštovné nese spotřebitel vracející zboží a to i v případě, že zboží nezašle poštou.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, zejména tedy u nábytku vyráběného na míru, čalouněného nábytku potaženého látkou dle přání či výběru zákazníka, nábytku mořeného na odstín dle přání zákazníka a podobně,

c) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Prodávající žádné vícenáklady za použití jeho stránek neúčtuje, volání jsou účtována běžnou sazbou operátora volajícího.

Reklamace a vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě.

V případě, že reklamujete zboží, nebo jste se rozhodli ho vrátit ve 14ti denní lhůtě, sdělte nám toto písemně na e-mail reklamace@nabytek-novotny.cz. Pamatujte prosím na to, že u reklamace je třeba předložit doklad o koupi nebo záruční list, popsat závadu a navrhnout požadované řešení. U vrácení zboží je nutné zaslat zpět zboží nepoškozené a v původním obalu, dobře zabalené, aby nedošlo k poškození vlivem dopravy. Případné poškození zboží, chybějící díly a další náklady, které by byly nutné k uvedení zboží do původního stavu, mohou být odečteny z peněz vrácených kupujícímu.

Elektronická evidence tržeb

Informační povinnost podle zákona Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. V souladu se zákonem 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, firma Roman Novotný – Nábytek od 1. 3. 2017 eviduje přijaté tržby v tzv. běžném režimu. To znamená, že informace o přijetí tržby odešleme dříve, než ji ve skutečnosti přijmeme. Platební situace a jejich vztah k EET • Platba v hotovosti / kartou na prodejně Jestliže jste při své objednávce zvolili osobní odběr a platbu na prodejně, bude účtenka EET vytištěna na daňovém dokladu, který dostáváte zároveň se zbožím. • Platba převodem na účet U tohoto typu platby se evidence tržby neprovádí, proto v těchto případech EET údaje na daňových ani jiných dokladech nenaleznete.